آقای دکتر امیرحسین قدرتی

Dr. Amir Hossein Ghodrati

Department of Mathematics, Faculty of Science, Shahid Rajaee, Teacher Training University, Tehran, ۱۶۷۸۵-۱۶۳, I. R. Iran

Researcher ID: (470154)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران