خانم دکتر سیده بهاره عظیمی

Dr. Seyedeh Bahareh Azimi

استادیار گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469281)

9
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی