آقای مهندس کیانوش پورمجیب

Engineer Kianosh Poor mojib

مدیر عامل شرکت ساپکو

Researcher ID: (469132)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.