آقای مهندس مجتبی حمیدیان

Engineer Mojtaba Hamidian

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

Researcher ID: (462815)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.