آقای مهندس سید مهدی نقوی

Engineer Seyed Mahdi Naghavi

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

Researcher ID: (462814)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.