آقای محمدعلی قاسمی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

Researcher ID: (462515)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.