خانم دکتر مرجان حقیقت جهرمی

Dr. Marjan Haghighat Jahromi

Assistant Professor, Department of veterinary medicine, Darab Branch, Islamic Azad University

Researcher ID: (461440)

2
2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران