آقای دکتر اسدالله آقاجانی

Dr. Asadollah Aghajani

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی

Researcher ID: (458379)

26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور