آقای دکتر حمید خدایی

Dr. Hamid Khodaei

هیات علمی دانشگاه ملایر

Researcher ID: (458373)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.