آقای دکتر علی شجاعی فرد

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

Researcher ID: (457924)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.