کمیل پورضیائی | سیویلیکا

دکتر کمیل پورضیائی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کمیل پورضیائی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه تمدن حقوقی (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی کمیل پورضیائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (عضو هیات علمی)