آقای دکتر حسن باقری یزدی

Dr. Hasan Bagheri Yazdi

استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان

Researcher ID: (457164)

2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران