آقای دکتر جلال نوری

Dr. Jalal Nouri

دانشجوی دکتری تخصصی شیمی معدنی

Researcher ID: (453729)

2
1
3
3
1
6
1
1

دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب شیمی جامع (مهر و ماه) - 1398 - فارسی
  • کتاب گام نهایی شیمی دوازدهم (تی تی پول) - 1394 - فارسی
  • کتاب کتاب کار شیمی پیش دانشگاهی (انتشارات راه) - 1391 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس شیمی در آموزش و پرورش (1376-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • معلم نمونه شهرستان مهاباد (1402)
  • دانشجوی ممتاز دکتری تخصصی شیمی معدنی (1401)
  • معلم نمونه شهرستان مهاباد (1396)
  • رتبه اول کشوری پوستر شیمی سبز (1392)
  • دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد شیمی معدنی (1392)
  • رتبه سوم کشوری پوستر شیمی سبز (1391)