آقای دکتر علی شیروانی هرندی

Dr. Ali Shirvani Harandi

دانشیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

Researcher ID: (451986)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.