مهدیه السادات سجادیان

استادیار گروه هنر

Researcher ID: (451341)

6
5
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • نگاهی متفاوت به عکس های مستندنگار کرونایی: تحلیلی بر اساس نقد هنر بیردزلی منتشر شده در مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی (1400)
  • سجادیان، مهدیه السادات، لذت زیباشناختی در عکس های دردناک جنگی: تحلیلی بر اساس نظریه عاطفه زیباشناختی جروم استالنیتز، فصلنامه رهپویه هنرهای تجسمی (1402)
  • سجادیان، مهدیه السادات ، بختیاریان ، مریم ” کارکرد شناختی هنر: مقایسه آرای نلسون گودمن با آرای مونرو بیردزلی در تحلیل موردی عکس هایی منتخب از لوئیس هاین”، نشریه نامه هنر (1401)
  • سجادیان ، مهدیه السادات ، بختیاریان مریم جایگاه ابژه زیباشناختی در نقد هنر از نظرمونرو بیردزلی فصلنامه فلسفه تحلیلی (1400)
  • سجادیان ، مهدیه السادات ، بختیاریان ، مریم ضد نیت گرایی مونرو بیردزلی در تحلیل هایی منتخب از آندریاس گورسکی فصلنامه کیمیای هنر (1398)

تالیفات

  • کتاب زیباشناسی و نقد عکس (پرگار) - 1403 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی