آقای دکتر بهرام جزی

Dr. Bahram Jazi

استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446630)

5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور