خانم دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی

Dr. Zeinab Sadat Athari Esfahani

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

Researcher ID: (442555)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور