جمیله حیاتی | سیویلیکا

جمیله حیاتی

معرفی


مقالات بین المللی جمیله حیاتی

"Development of a multi-stage fuzzy cognitive map for an uncertainty environment: methods and introduction", Springer Science and Business Media LLC, (2022), Vol 35, No 6: 4499-4517
"An Integrated Simulation and Virtual Cellular Manufacturing System Concept Approach for Maintenance Policy Selection", Hindawi Limited, (2021), Vol 2021, No : 1-10
"Root barriers management in development of renewable energy resources in Iran: An interpretative structural modeling approach", Elsevier BV, (2019), Vol 129, No : 292-306
"HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs: A study of automotive parts industry in Iran", Elsevier BV, (2018), Vol 102, No : 144-158
"A decision system using fuzzy cognitive map and multi-group data envelopment analysis to estimate hospitals’ outputs level", Springer Science and Business Media LLC, (2016), Vol 29, No 3: 761-777
"A multi-objective model for closed-loop supply chain optimization and efficient supplier selection in a competitive environment considering quantity discount policy", Springer Science and Business Media LLC, (2016), Vol 13, No 2: 199-213

مقالات جمیله حیاتی در کنفرانس های داخلی

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری جهت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرداری ارومیه )
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آسیب شناسی کالبدی سیما و منظر شهری مورد کاوی: منطقه چهار شهرداری ارومیه خیابان امام
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران
ارائه راهکار افزایش مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض با محوریت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهردار ی ارومیه)
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
ارائه مدل جدید نظارتی و کنترل امورات شهر جهت حل سریع نیازها، مشکلات ومعضلات شهروندان و افزایش رضایتمندی در کنار کاهش هزینه های تعمیر ونگهداری (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
سال 1402
ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست