آقای دکتر وحید جوکارفرد

Dr. Vahid Jokarfard

دکتری ژنتیک

Researcher ID: (434818)

2
8
3
3
3
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • اصلاح کیفیت و ارزش تغذیه ای ژنوتیپ های اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) (1402)
  • پایداری و سازگاری ژنوتیپهای کینوا (Chenopodium quinoa, Willd) از طریق روشهای AMMI و GGEبای پلات (1401)
  • گزینش لاینهای نوترکیب برتر نسل F11برنج با استفاده از شاخصهای گزینشی (1399)

تحصیلات تخصصی