مهري السادات اكرامي كاخكي | سیویلیکا

مهري السادات اكرامي كاخكي

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهري السادات اكرامي كاخكي در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی (دبیر علمی)