آقای مهندس محمد حسنی

Engineer Mohamad Hasani

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (432136)

2
2
1
1

تحصیلات تخصصی