آقای دکتر علی گل افشانی

Dr. ALi Golafshani

دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی ، مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Researcher ID: (426887)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.