آقای دکتر مجتبی بهرامیان

Dr. Mojtaba Bahramian

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (422986)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور