آقای دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heydari

عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی و رشته مکانیک در دانشگاه تربت حیدریه

Researcher ID: (419058)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.