خانم دکتر خدیجه احمدی آملی

Dr. Khadijeh Ahmadi Amoli

Associate Professor - Payame Noor University

Researcher ID: (418857)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.