آقای مهدی هدایت

Mehdi Hedayat

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

Researcher ID: (418049)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.