آقای دکتر علیرضا همتی

Dr. Alireza Hemati

استادیار دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416744)

9
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی