اسماعیل میرزایی | سیویلیکا

دکتر اسماعیل میرزایی

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی اسماعیل میرزایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (عضو هیات علمی)

مقالات اسماعیل میرزایی در ژورنال های داخلی

رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی