آقای سعید عباسی

Saeid Abasi

مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

Researcher ID: (415171)

4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور