آقای محمد کریمخانی

Mohammad karimkhani

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست

Researcher ID: (414205)

6
1
3
1
19
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب محمد کریخانی،مسعودکریمخانی_مدل سازی های مالی و اقتصادی باEviews (محمدقجر،هوشمند تدبیر) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی_محیط زیست (1397-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Mohammad karimkhani,Perform Firest Aid - INTERNATIONAL PROFESSIONAL CERTIFICATE ,Certificate of Training Completion,ALANYA- TURKEYf (2022)
 • محمدکریمخانی _دوره جامع درمانگری شناختی _رفتاری(cbt) - دانشگاه خوارزمی (1401)
 • محمدکریمخانی_درمان اعتیاد براساس مدل درمان نگهدارنده با متادون و ماتریکس - دانشگاه تهران (1401)
 • محمدکریمخانی_دوره جامع طرحواره درمانی - دانشگاه تهران (1401)
 • محمدكريمخاني،اخلاق فردي،اجتماعي واداري - آموزش،تحقيقات وفناوري وزارت نيرو (1400)
 • محمدكريمخاني،انواع بيماريهاي واگيروراههاي پيشگيري (باتاكيدبرويروس كروناcovid19) - وزارت نيرو (1399)
 • محمدكريمخاني،تشريفات - موسسه آموزس علمي_كاربردي صنعت آب و برق واحدآموزشي گيلان (1398)
 • محمدكريمخاني،آمادگي و مقابله باحوادث طبيعي و غيرمترقبه - موسسه آموزس علمي_كاربردي صنعت آب و برق واحدآموزشي گيلان (1398)
 • محمدكريمخاني،علوم رفتاري و روان شناسي برخورد - موسسه آموزس علمي_كاربردي صنعت آب و برق واحدآموزشي گيلان (1398)
 • محمدكريمخاني،مشاهده وتوصيف - آموزش،تحقيقات وفناوري وزارت نيرو (1398)
 • محمدكريمخاني،كلياتي از اصول حفاظت از اماكن و تاسيسات - موسسه آموزس علمي_كاربردي صنعت آب و برق واحدآموزشي گيلان (1397)
 • محمدكريمخاني،سلامت جسماني و پيشگيري از آسيبهاي احتمالي - موسسه آموزس علمي_كاربردي صنعت آب و برق واحدآموزشي گيلان (1397)
 • محمدكريمخاني،سبك زندگي برمبناي آموزههاي ديني - آموزش،تحقيقات وفناوري وزارت نيرو (1396)
 • محمدكريمخاني،مديريت حفاظت فيزيكي - موسسه مطالعات راهبردي سروش (1389)
 • محمدكريمخاني،نحوه برقراري ارتباط موثر - موسسه تحقيقات وآموزش مديريت واحدتهران (1388)
 • محمدكريمخاني،كامپيوترومديريت فايلها_ويندوز - موسسه تحقيقات وآموزش مديريت واحدتهران (1384)
 • محمدكريمخاني،طرح تكريم مردم - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران (1384)
 • محمدكريمخاني،مفاهيم فناوري اطلاعات - موسسه تحقيقات وآموزش مديريت واحدتهران (1383)
 • محمدكريمخاني،ايمني و حفاظت - دانشگاه عباسپور (1381)