آقای دکتر هادی عباسی

Dr. Hadi Abbasi

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی

Researcher ID: (412878)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.