خانم بهاره طهماسبی

Bahare Tahmasbi

دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (410820)

2
1
2
1
1
5

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس ناظر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (1393-1394)

جوایز و افتخارات

  • کسب رتبه 30 کشوری آزمون دکتری تخصصی در بین 1412 نفر حاضر در جلسه آزمون در رشته انتخابی (1396)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه مرکزی - دانشگاه بیرجند (1396)
  • کاربر گیاهان دارویی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (1393)
  • منابع اطلاعاتی آنلاین، CABI - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1390)
  • گلخانه داری مدرن - سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی (1389)
  • پرورش قارچ خوراکی - سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی (1387)

سایر موارد

  • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1389 تاکنون