سیدمحمد حکاک | سیویلیکا

دکتر سیدمحمد حکاک

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

معرفی

استان
قزوین
شهر
قزوین

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمد حکاک در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه فلسفه غرب (هیات تحریریه)
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (عضو هیات علمی)

مقالات سیدمحمد حکاک در کنفرانس های داخلی

اهمیت و لزوم درس منتخب فلسفی و کلامی به زبان فارسی
سال 1384
ارائه شده در همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

مقالات سیدمحمد حکاک در ژورنال های داخلی

صور پیشینی معرفت، آری یا نه
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه حکمت و فلسفه
کلیات نزد لاک و بارکلی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه حکمت و فلسفه
وجود جهان خارج در نظر لاک
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی
برهان صدیقین به تقریر ملاصدرا و علامه طباطبایی
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های علم و دین
دو تفسیر از صادر اول و اجزای آن در حدیث حدوث اسماء
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های علم و دین
محرک اول در نظر ارسطو
سال 1381
ارائه شده در دوفصلنامه هستی و شناخت
تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه شناخت
وجود جهان خارج در نظر بارکلی
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه شناخت
تاثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئله صدور
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه فلسفه دین
مقایسه ی آرای فلوطین درخصوص صادر اول با آیات و روایات
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اندیشه دینی