آقای دکتر یعقوب ابراهیمی

Dr. yaghoub ebrahimi

معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409523)

7
1
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

  • استادیار (1393-1397)

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی باستان شناسی ازادابهر1393-1397

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس (1385-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون اموزشی (1394-1401)