خانم عقیله بستانی اصل

Aghile Bostani asl

کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409210)

15
8
8
2
46
6
16
5

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استادمدعو دانشگاه فنی وحرفه ای آموزشکده فنی دختران استان اردبیل شهراردبیل

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • سخنران کلیدی کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی وفرهنگ ایرانی اسلامی
 • عضوکمیته علمی وداوری کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی واقتصاد وحسابداری
 • عضو کمیته علمی وداوری فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری
 • عضوکمیته علمی و داوری کنفرانس ملی چالش ها وراهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری وصنعت بیمه
 • سخنران کلیدی کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی،اقتصادو حسابداری

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب حسابداری شرکت های سهامی (انتشارات ارشدان-تهران) - 1403 - فارسی
 • کتاب حسابداری شرکت های غیرسهامی- چاپ و ویراست دوم (انتشارات ارشدان- تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب حسابداری ابزارهاوعقودمالی اسلامی (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1402 - فارسی
 • کتاب حسابداری پیشرفته۱ (چاپ دوم) (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1402 - فارسی
 • کتاب سازماندهی و اداره جلسات (انتشارات بسته نگار- اصفهان) - 1401 - فارسی
 • کتاب حسابداری پیشرفته ۱ (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1401 - فارسی
 • کتاب حسابداری شرکت های غیرسهامی (انتشارات ارشدان- تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب حسابداری شرکت های سهامی (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی قزوین1393-1395
 • کارشناسی حسابداری غیرانتفاعی مقدس اردبیلی1392-1393

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدرس کارگاه (1401-1401)
 • عضو کمیته علمی وداوری جشنواره پژوهشگران برتر ومنتخب شرکت فناوری ومهندسی پرتو صنعت طلایی (1401-1401)
 • عضوکمیته علمی وداوری نشریه کنکاش مدیریت وحسابداری (1401-1402)
 • مشاور مالی (1397-1399)
 • مسئول حسابداری و امورمالی (1390-1395)
 • مدرس کارگاه روش های تامین ومدیریت منابع مالی، اداره کل ورزش وجوانان اردبیل (1401-1402)
 • مدرس دوره های کوتاه مدت، اصول و فنون کاربردی حسابداری (1394-1394)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد خانه کارگر (1395-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدمدیریت صنعتی، (1398-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی (1397-1399)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد آرمان سوله (1398-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدشهرداری (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول حسابداری ۱ (1395-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول حسابداری۲ (1396-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری موسسات خدمات بازرگانی (1395-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول حسابرسی (1396-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری بهایابی (1396-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری شرکت های غیرسهامی (1397-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری شرکت های سهامی (1396-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری پیشرفته (1399-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس روش تحقیق درحسابداری (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری تلفیقی (1399-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری بهای تمام شده پیشرفته (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری مدیریت هزینه (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس برنامه ریزی وتوسعه (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری (1395-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس زبان تخصصی حسابرسی (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس زبان تخصصی حسابداری دولتی (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری بهای تمام شده۲ (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس اصول ومهارت های حسابداری (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس بازارپول وسرمایه (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس برآورد بودجه وکنترل هزینه ها (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری تطبیقی (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری بهای تمام شده ۱ (1398-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری منابع انسانی (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مقررات وروشهای جاری امورمالی (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس برآورد وکنترل مواد، دستمزد وسربار (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری بهای تمام شده پروژه (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس تجزیه وتحلیل صورتهای مالی (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس تکالیف کارفرمایان دراجرای مقررات مالیاتی (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری مدارک ناقص (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری (1398-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری مالی (1398-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس مدیریت مالی (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری پیمانکاری (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس درس حسابداری دارایی ها وبدهی های غیرجاری (1399-1402)

جوایز و افتخارات

 • مدرس نمونه مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل (1402)
 • مدرس نمونه مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله (1400)
 • مشاور منتخب عرصه تولید (1400)
 • دانشجوی منتخب کشوری (1394)
 • نویسنده برتر (1385)
 • نویسنده برتر (1384)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدرس کارگاه اصول مقاله نویسی - فصلنامه کنکاش مدیریت وحسابداری (1403)
 • مدرس کارگاه مدیریت منابع مالی NGO - فصلنامه کنکاش مدیریت وحسابداری (1403)
 • مدرس کارگاه حسابداری پیمانکاری - فصلنامه کنکاش (1402)
 • مدرس کارگاه روش های تامین ومدیریت منابع مالی - اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (1402)
 • ارائه کننده کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی - فصلنامه کنکاش مدیریت وحسابداری (1402)
 • مدرس کارگاه آموزشی اصول حسابداری۱ - نشریه کنکاش مدیریت وحسابداری (1402)
 • نشست علمی نقش رفتاری مدیریت بربازده کوتاه مدت وبلند مدت شرکت های تجاری - فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (1401)
 • کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی - مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی (1401)
 • کارگاه داوری مقالات علمی - فصلنامه کنکاش مدیریت وحسابداری (1401)
 • مدرس کارگاه کدینگ حسابداری - کنفرانس ملی چالش ها وراهکارهای نوین در مدیریت حسابداری وصنعت بیمه (1401)
 • دوره آموزشی مقاله نویسی - دانشگاه آزاد واحدصفادشت (1400)
 • دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیل (1396)
 • کارگاه آموزشی مهارتهای حسابداری - دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی (1392)
 • دوره ICDL1 - اداره کل فنی و حرفه ای استان اردبیل (1392)
 • دوره ICDL2 - اداره کل فنی و حرفه ای استان اردبیل (1392)
 • دوره آموزش حسابداری عمومی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای (1379)

سایر موارد

 • مدرس نمونه ، مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل درسال1400
 • عضو سازمان ملی استعدادهای درخشان
 • مشاور منتخب عرصه تولید در سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران- شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل
 • مدرس نمونه، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی استان اردبیل( سال۱۴۰۲)