آقای دکتر سید بابک فرزانه

Dr. Seyed Babak Farzaneh

دبیر علمی دانشنامه

Researcher ID: (409208)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.