رحمت السادات مشکات | سیویلیکا

دکتر رحمت السادات مشکات

Yazd University

معرفی

استان
یزد
شهر
یزد

سمتهای علمی و اجرایی رحمت السادات مشکات در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی رحمت السادات مشکات در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه یزد (عضو هیات علمی)

مقالات رحمت السادات مشکات در ژورنال های داخلی

Point prediction for the proportional hazards family based on progressive Type-II censoring with binomial removals
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها
Recurrence relations for moments of progressively Type-II censored order statistics from a Pareto distribution with fixed and binomial removals
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها
Importance of components in a consecutive-(k, k)-out-of-n:F system having two dependent subcomponents based on Birnbaum measure
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها