آقای دکتر سیدمحمود بافقی

Dr. Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi

استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد

Researcher ID: (408414)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران