خانم دکتر سهیلا جوانمرد

Dr. Soheila Javanmard

عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

Researcher ID: (407902)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران