آقای دکتر سعید رضا اصغری

Dr. Saeed Reza Asghari

محقق در حوزه گردشگری کشاورزی

Researcher ID: (407889)

5
2
4
3

تالیفات

  • کتاب پرورش عمومی دام (نشر آموزش کشاورزی) - 1401 - فارسی
  • گزارش دوره آموزش درون کشوری توسعه شبکه ها و خوشه های توریسم روستایی برای افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک (سازمان بهره وری آسیایی) - 1396 - فارسی
  • کتاب پرورش تلیسه های شیری (نشر آموزش کشاورزی) - 1384 - فارسی