آقای دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی

Dr. Mehrdad Aghasharifian esfahani

استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407545)

6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور