آقای دکتر سید عبدالحسین نبوی

Dr. Abdolhossein Nabavi

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407254)

3
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی