آقای دکتر امیر هاشمی

Dr. Amir Hashemi

استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (407086)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.