آقای دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی

Dr. Seyed Mansour Khalili Araghi

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407017)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران