آقای دکتر علی رضا نعمتی

Dr. Alireza Nemati

استاد تمام گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (406914)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور