آقای شهرام منصوری

Shahram Mansouri

رئیس بانک صادرات شعبه ۳۹۶۲

Researcher ID: (406554)

3
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رییس انجمن علمی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه (1386)
  • کارشناس گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (1385)
  • کارمند بانک صادرات ایران (تاکنون)