آقای دکتر صادق میراحمدی

Dr. Sadegh Mirahmadi

استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (405316)

2
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور