آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری

Dr. AmirHoushang heydari

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403499)

3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی