آرش موسوی | سیویلیکا

دکتر آرش موسوی

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی آرش موسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (عضو هیات علمی)

مقالات آرش موسوی در ژورنال های داخلی

چیستی اخلاق علم و فناوری
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس
سال 1399
ارائه شده در دو فصلنامه تأملات فلسفی
نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفهی علم
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه حکمت و فلسفه
نظام نوآوری در علوم انسانی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
رویکرد های رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت شناسانه
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
ترکیب مفهومی در علوم انسانی:
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
علم پژوهی و تحلیل مفهوم اصالت علمی
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
توسعه ی تاریخی و مبانی معرفت شناختی روان شناسی علم
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
علم و ساختارهای زیستی عصب شناختی
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کشف الصلصله عن وصف الزلزله
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
آسیب شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان»
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه راهبرد فرهنگ
شبکه های اجتماعی و خلوت انسانی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه راهبرد فرهنگ
چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری سازی و نئولیبرالیسم علمی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه راهبرد فرهنگ
تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران