آقای دکتر محمد راسخ

Dr. Mohammed rasekh

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399165)

1
18
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی